Selecteer een pagina

Terms & Conditions

 

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van ARTT Clothing.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je, via de webshop (www.arttclothing.com) of anderszins buiten een fysieke winkelruimte, bij ARTT Clothing plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en ARTT Clothing gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de webshop van ARTT Clothing. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. ARTT Clothing raadt je aan deze Voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen.

 

 1. Gegevens ARTT Clothing
  1.  ARTT Clothing is een onderneming met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van ARTT Clothing vind je hieronder:

         Email: info@arttclothing.com

         Kamer van Koophandel nummer: 80169163
         Btw-identificatienummer: NL003404923
B06

 

 1. Jouw gegevens
  • 2.1 Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door ARTT Clothing mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van ARTT Clothing vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.
  • 2.2 Door jou verstrekte gegevens worden door ARTT Clothing alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op haar website.
 1. Het aanbod en de overeenkomst
  • 3.1 Wanneer je een artikel koopt via de webshop van ARTT Clothing ga je een overeenkomst aan met ARTT Clothing. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat ARTT Clothing een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden.
  •  
 2. Prijs en betaling
  • 4.1 De in de webshop op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.
  • 4.2 Je kunt jouw bestelling betalen op de in de webshop van ARTT Clothing aangegeven wijzen.
  •  
 3. Afhandeling bestelling en levering
  • 5.1 ARTT Clothing spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren.
  • 5.2 Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze.
  • 5.3 Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. ARTT Clothing heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.
  • 5.4 Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling door ARTT Clothing.
  • 5.5 ARTT Clothing besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met ARTT Clothing (info@arttclothing.com).
  •  
 4. Kwaliteit
  • 6.1 ARTT Clothing spant zich in om producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het product zoals bij jou bezorgd.
   6.2 De in de webshop aangeboden producten, zoals kledingstukken en accessoires, zijn van nature aan (gebruiks-) slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging. De producten van ARTT Clothing zijn samengesteld uit de in de webshop opgegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat je de wasvoorschriften in acht neemt.
  •  
 5. Herroepingsrecht
  • 7.1 Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 8 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. Je kunt  gebruik maken van jouw recht om de overeenkomst te ontbinden door het retourformulier ingevuld aan ons te retourneren. Meer informatie over de wijze van retourneren is te vinden op onze website.
  • 7.2 Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van ARTT Clothing zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retoursverzending van het product aan ARTT Clothing komen voor jouw eigen rekening.
   7.3 Ingeval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 restitueert ARTT Clothing het voor het betreffende product betaalde bedrag (inclusief eventueel betaalde verzendkosten) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat ARTT Clothing het betreffende product retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is gezonden. Wanneer je bij het plaatsen van je bestelling voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste door ARTT Clothing gehanteerde standaardlevering hebt gekozen, dan zal ARTT Clothing de eventuele meerkosten daarvan bij ontbinding niet aan je terugbetalen.
  • 7.4 Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van het product – zoals het dragen van het product in de openbare ruimte of ander daadwerkelijk gebruik – is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.5.
  • 7.5 Wanneer een product door jouw toedoen is beschadigd, is gewassen, de labels zijn verwijderd, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan als toegestaan onder artikel 7.4, dan ben je jegens ARTT Clothing aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product. ARTT Clothing zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag.
  • 7.6 Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 geldt niet voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
  • 7.7 Elk shirt is uniek genummerd op willekeurige kleur en maat. Door het retour zenden van de kleding voor welke reden dan ook, verandert het nummer van het kledingstuk automatisch.
  •        
 6. Wijzigingen in deze Voorwaarden
  • 8.1 Indien ARTT Clothing besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op november 23, 2018.
  •  
 7. Geschillen
  • 9.1 ARTT Clothing streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en mocht je onverhoopt toch klachten hebben,  dan kun je deze telefonisch, per post, e-mail of op een  andere manier richten aan: 

    ARTT Clothing. 
    Brede Haven 13
    5211 TL ‘s-Hertogenbosch, Nederland 

  • E-mail: info@arttclothing.com

 •  Indien je de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar je wilt je klacht daarna nog aan een andere instantie voorleggen, dan kan dit bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 •  
 • 10. Toepasselijk recht
  • 10.1 Op deze Voorwaarden en de tussen jou en ARTT Clothing gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die je geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.